La recollida selectiva dels residus, molt important

LA TERRA L’HOME I ELS RESIDUS

La Terra com si fos un organisme viu, té una sèrie de sistemes en equilibri que es compensen els uns als altres per garantir la continuïtat de tot el conjunt anomenat biosfera.

Els humans però consumim molts recursos i generem una quantitat tan enorme de residus que el planeta no té capacitat de compensar ni d’absorbir, produint-se  en conseqüència problemes d’ordre ecològic o ambiental que afecten local o globalment el correcte funcionament del planeta.

Un exemple paradigmàtic i molt fàcil d’entendre és el cas d’un sistema fluvial o riu. El riu s’alimenta de les pluges a les capçaleres i dels afluents que aporten aigua en el seu curs, això conforma un ecosistema fluvial que dóna vida a un gran nombre d’espècies animals i vegetals i proporciona aigua de boca i reg pels humans, quan aquests últims en les seves activitats i l’abocament de residus al sistema riu malmeten l’equilibri ecològic, el funcionament del riu com recurs natural renovable es trenca i la vida al seu entorn es ressent. La situació descrita per aquest sistema fluvial es pot extrapolar a tots els sistemes que conformen la Terra i fins i tot al mateix planeta, la salut global del qual depèn del funcionament de tots els seus ecosistemes. Es doncs responsabilitat nostra fer tot el possible per reduir i reciclar els residus.

LA GENERACIÓ DELS RESIDUS

Els residus que generem els humans, especialment a les ciutats són enormes i molt diversos, antigament es llençava tot a les escombraries i els camions ho portaven als abocadors sense cap mena de distinció, avui en dia la gestió dels residus és molt més complexa, però tal vegada molt més respectuosa amb el medi ambient.

(AMB) Les ciutats són part important en la generació dels residus i tal vegada agents indispensables per assolir una economia circular i el Residu Zero,  consumeixen el 75% dels recursos naturals i generen el 50% dels residus mundials i entre el 60 i el 80% de les emissions d’efecte hivernacle globals. Les ciutats són a més les responsables d’implantar mesures que afavoreixin la prevenció i una bona recollida selectiva dels residus.

LA RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS. Una falsa llegenda negra.

El primer pas d’aquesta complexa xarxa de tractament dels residus, l’han de fer els ciutadans, que ja a les seves cases han de triar els residus i llençar-los en el contenidor pertinent  és a dir en el marro, blau, verd o groc. Les persones que no ho fan a més de demostrar poca consciència ecològica, espatllen la feina dels que respectuosos amb el futur del planeta fan el triatge dels seus residus i els dipositen correctament.

Hi ha una certa “llegenda negra” que sosté que no paga la pena fer el triatge a casa perquè després a les plantes de reciclatge o barrejant i cremant-ho tot, és una falsedat absoluta, ans al contrari, les deixalles dels contenidors són tractades en plantes de reciclatge on es fan els triatges i tractaments dels residus segons la recollida selectiva en contenidors, no és difícil entendre que com millor fem el triatge en origen més facilitat hi ha per fer-ho desprès a les plantes de reciclatge. De fet l’eficiència de les plantes de reciclatge depèn en part de la cura dels ciutadans en fer un bon ús dels contenidors.

LES PLANTES DE TRIATGE I RECICLATGE (AMB)

La funció de les plantes de triatge és seleccionar el contingut del material entrant que els hi arribi amb l’opció de separar-ne les fraccions recuperables i preparar-les per a la seva comercialització. Els materials no separats es preparen per a ser duts a un tractament finalista.

A les plantes de triatge hi ha una combinació entre processos de selecció mecànics o automatitzats i processos manuals.

A les instal·lacions de triatge podem diferenciar-hi a grans trets cinc àrees de treball: la zona de recepció de residus, la línia de triatge, la zona de premsatge i embalat, la zona d’emmagatzematge de materials i les oficines. A la zona de recepció arriben els camions i es pesen. Des d’aquesta zona s’alimenta la línia, des d’on es fa el triatge efectiu. Els residus recuperats es premsen i s’emmagatzemen fins que són duts a les plantes de reciclatge.

La mida i capacitat de cada planta dependrà del municipi o agrupació de municipis, de manera que tots els aspectes referents a la dimensió i capacitat de la instal·lació es dimensionen en funció de la quantitat i tipus de residus a tractar.

L’AMB i els Ajuntaments disposen distribuïdes per tot el territori de deixalleries, plantes de triatge, compostatge i reciclatge, ecoparcs, i altres instal·lacions de tractament de residus, tot plegat comporta una important despesa que paguem entre tots mitjançant les taxes d’escombraries als ajuntaments.

EL TRACTAMENT DELS RESIDUS (AMB)

El tractament de residus es fa mitjançant tota una sèrie de processos i tecnologies  que permeten reutilitzar-los, reciclar-los, recuperar-ne energia o bé abocar-los en un dipòsit controlat. L’AMB  gestiona les diferents plantes de tractament que es troben repartides al territori metropolità.

Els tractaments es divideixen en dos grans tipus:

  • Tractaments de recuperació i transformació: permeten reintroduir els materials al cicle de producció i consum, sigui per reutilització o per reciclatge i compostatge.
  • Tractaments finalistes: pretenen eliminar els rebutjos de planta de la manera més segura possible.