El gran problema

 oil-refinery_2181309b

gas-and-oil-facility-nigeria

L’energia que necessitem els humans per les nostres activitats, és a escala global enorme i segueix creixent, un informe de l’agència Internacional d’energia ens indica que des de 1971  fins ara el consum primari d’energia al món s’ha quasi triplicat arribant a 14.000 Mtoe. (Milions de tones equivalents en petroli). Les emissions de gasos d’efecte hivernacle que la producció i ús d’energia útil comporten esdevé tanmateix un factor determinant en el canvi climàtic.

energia primaria

En aquest sentit és doncs prioritari actuar en dues direccions: Reducció i eficiència en el consum i desenvolupament mundial d’energies alternatives d’emissió zero. Les tecnologies ja existeixen, el que manca és un decidit pas endavant en les polítiques dels estats i les institucions.

Els objectius de la conferencia de Paris no es compliran si no es redueix la dependència energètica dels combustibles fòssils que avui per avui com veiem en la gràfica de l’esquerre, representant el 80 % de l’energia primària consumida al planeta